Projektleitung


Prof. Dr.-Ing. Heinz-Jürgen Przybilla
Labor für Photogrammetrie
Hochschule Bochum
Lennershofstraße 140
44801 Bochum
Tel.: +49 234 3210517
Fax: +49 234 3214735
E-Mail: heinz-juergen.Przybilla@hs-bochum.de

 

Systementwicklung, Programmierung und Design


Dipl.Geogr. M.Eng. Rebecca Müller-Siegert
Labor für Photogrammetrie
Hochschule Bochum
Lennershofstraße 140
44801 Bochum
Tel.: +49 234 3210538
E-Mail: rebecca.mueller-siegert@hs-bochum.de

 

Beteiligte Studenten


B.Eng. Vanessa Kehnert
B.Eng. Linda Messerschmitt (geb. Janssen)
cand. B.Eng. Eric Stotten
cand. B.Eng. Oktay Arslan


Bauphysik


Prof. Dr. Gerrit Höfker
Institut für Bauphysik, Baustoffe und Konstruktion
Hochschule Bochum
Lennershofstraße 140
44801 Bochum
Tel.: +49 234 3210200 / -10239
Fax: +49 234 3214274
E-Mail: gerrit.hoefker@hs-bochum.de

 


M.Sc. Goran Karim
Institut für Bauphysik, Baustoffe und Konstruktion
Hochschule Bochum
Lennershofstraße 140
44801 Bochum
Tel.: +49 234 3210243
E-Mail: goran.karim@hs-bochum.de

 


Dipl.-Ing. M.Sc. Andre Isele
Institut für Bauphysik, Baustoffe und Konstruktion
Hochschule Bochum
Lennershofstraße 140
44801 Bochum
Tel.: +49 234 3210243
E-Mail: andre.isele@hochschule-bochum.de